Informace o zpracování osobních údajů
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce či zletilý žák jej mohu kdykoliv odvolat.Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo požádat školu o vysvětlení, případně o blokování, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů, bude-li mít za to, že škola zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem.Dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nabude každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracováván od 25.5.2018 právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.