Historie školy

1. Historie 1989 – 2016

Naše škola zahájila svoji činnost v porevolučním období k 1. 7. 1991 jako Varhanická škola se sídlem v Brně, kterou zřídilo Biskupství brněnské. Vznikla na základě potřeby výchovy chrámových varhaníků a zpěváků. Navázala na tradici původní Varhanické školy založené Leošem Janáčkem. Byla zřízena jako základní umělecká škola, která si kladla za cíl vychovat hudebníky – amatéry, kteří by působili v chrámech při obřadech, a to mimo své občanské zaměstnání.

Ředitelem byl jmenován pan Pavel Hamřík s platností od 1. 8. 1991. Prvními zaměstnanci se stali: Anna Holíková – varhany, klavír, Jan Král – varhany, klavír, Zdeněk Hatina – varhany, PhDr. František Míšek – klavír, Ing. Pavel Frkal – pracovník střediska pro liturgickou hudbu, Františka Doležalová – ekonomka. Ředitel Pavel Hamřík – sólový zpěv, sborový zpěv. Mgr. František Lavička externě – Hudební nauka. P. PhDr. Karel Cikrle – liturgika.

Výuka probíhala v přidělených prostorách v budovách Petrov 2 a Petrov 4, Brno.Nástrojové vybavení školy bylo skromné: dva klavíry a jedny digitální varhany. Do prvního ročníku bylo přijato 38 žáků ze 120 zájemců. Vybíralo se také podle potřeb farních úřadů, jejichž doporučení se vyžadovalo. Zapálení pro věc u těchto žáků bylo obdivuhodné. Byla minimální absence, teorie se vyučovala vždy 1. sobotu v měsíci od 8 do 13 hodin a účast byla téměř 100%, stejně jako zájem o školní koncerty.

Žádost o zařazení Varhanické školy do sítě škol podal brněnský biskup Vojtěch Cikrle na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze poprvé v roce 1990 (negativní odpověď), a pak znovu v roce 1992. Dne 7. dubna 1992 ředitel Pavel Hamřík jednal osobně na ministerstvu školství s dr. Václavem Vránou, který měl v té době na starosti umělecké školství, a s místopředsedou ČNR Ing. Janem Kasalem. Výsledek nebyl uspokojivý. V té době nemohla – z legislativních důvodů – být ZUŠ zřízena jako církevní. Ministerstvo školství doporučilo zřídit školu jako církevní konzervatoř. Tuto variantu jsme zamítli. Změnou na střední školu by varhanická škola sice získala státní podporu, ale přestala by plnit svou funkci – výchovu chrámových hudebníků – amatérů. Ředitel školy usilovně hledal způsob, jak školu zachránit a pochopení a podporu nakonec nalezl u ředitele ŠÚ Brno – venkov PhDr. Augustina Šika a předsedy MÚ Šlapanice Ing. Oldřicha Sedláka. Tito pomohli zajistit vznik nové školy, kde zřizovatel byl MÚ Šlapanice.

Biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle dne 31. 1. 1993 rozhodnutím pod čj.: Ep-176a/93 ruší Varhanickou školu, vzhledem ke zřízení Základní umělecké školy se zaměřením na církevní hudbu, se sídlem Brno, Petrov 2, ke dni 1. 2. 1993. S pomocí výše uvedených – Dr. Šika a Ing. Sedláka – škola pod novým názvem Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, zřizovatel MÚ Šlapanice, jako škola s právní subjektivitou, pokračovala v poslání varhanické školy od 1. února 1993. Město Šlapanice poskytovalo škole příspěvek na provoz 100.000.- Kč ročně a Školský úřad Brno – venkov peníze na mzdy zaměstnanců. V srpnu roku 1993 se škola přestěhovala z Petrova č. 2 do budovy Orla v ulici Za divadlem č. 4, kde fungovala do října roku 1994. V této budově byly čtyři místnosti, z toho dvě průchozí. Podmínky zde byly naprosto extrémní – chybělo topení, používali se teplomety. Hudební nauka se vyučovala v místnosti, do které se vešlo 14 žákovských lavic a vyučováno bylo 48 žáků.

Znovu se škola stěhovala dne 29. září 1994, a to do prvního poschodí původní budovy varhanické školy v Brně, Smetanova č. 14. Prostory, ze kterých se vystěhovalo oddělení Moravského zemského muzea, upravilo brněnské biskupství, které získalo budovu zpět do svého vlastnictví a pronajalo Moravskému zemskému muzeu přízemí a naší ZUŠ zmiňované 1. patro. Dne 30. září 1994 požehnal otec biskup Vojtěch prostory školy. Slavnosti byli přítomni představitelé brněnského biskupství, magistrátu města Brna, školského úřadu Brna – venkova, zřizovatele – MÚ Šlapanice, Moravského zemského muzea, zaměstnanci a žáci školy. V přízemí budovy zůstává nadále Hudební oddělení Moravského zemského muzea a v zahradním domku. Památník Leoše Janáčka. Aby výuka mohla probíhat v prostorách, kam se vrátila po 43 letech a kam patřila, bylo nutné prostory vybavit nástroji, zrekonstruovat staré varhany, postavit další, které byly uloženy několik roků v bednách, zajistit nejnutnější nábytek. Díky podpoře biskupství, školského úřadu a města Šlapanice se podařilo toto vše uskutečnit. Velkou roli v tomto úsilí mělo také nadšení tehdejších žáků, kteří byli ochotni věnovat škole svůj čas i ve volné dny. První absolventské zkoušky proběhly ve školním roce 1994/1995 a složilo je 15 žáků.

Podle sídla školy bylo nařízeno od 1. 1. 1996 přejít ze Školského úřadu Brno – venkov pod Školský úřad Brno – město. Škola se přejmenovává na Základní uměleckou školu se zaměřením na církevní hudbu, zřizovatel ŠÚ Brno – město, se sídlem v Brně na Smetanově ulici č. 14. V důsledku zrušení Školských úřadů dochází opět ke změně zřizovatele. Od 21. června 2001 je zřizovatelem naší školy Jihomoravský kraj. Zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje určuje název: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14, zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, sídlo: Smetanova 14, 602 00 Brno.

V červenci roku 2011 si technický stav prostor užívaných školou vyžádal rozsáhlou rekonstrukci. Tu nebylo možné realizovat za provozu, a proto se škola na jeden školní rok přestěhovala do prostor k tomu vyčleněných majitelem budovy na ulici Pellicova 2c, kde probíhala výuka šk. roku 2011/2012. Od září roku 2012 je škola opět v původních nově zrekonstruovaných prostorách na Smetanově ulici.

Do nedávné doby (rok 2010) Biskupství brněnské prostřednictvím sdružení Musica sacra poskytovalo škole školné pro dětský sbor a financovalo výuku předmětů nad rámec běžné státní ZUŠ. Tato podpora ze strany Biskupství brněnského ovšem ustala.

V roce 2015 došlo ke změně zřizovací listiny a tím i změně názvu školy na Základní uměleckou školu se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvková organizace.

2. Současnost

Od 1. 1. 2017 nese škola název Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace a má zřizovatelem povolenou kapacitu 196 žáků. Vyučuje se zde hra na varhany, hra na klavír, sólový zpěv, komorní zpěv, hra na housle a hra na flétnu (zobcovou i příčnou). Škola sídlí v budově, která je majetkem Biskupství brněnského. Zde z vlastních prostředků a z dotace od státu prostřednictvím KÚ JMK platí nájemné Biskupství brněnskému.

Výuka hry na varhany je naší specializací, čemuž odpovídá i mimořádně vysoký počet žáků varhanního oddělení. Naši žáci jsou připravováni na přednesovou (koncertní) hru na nástroj a mimo to se zaměřují na hudbu liturgickou. Při absolvování jsou tak připraveni hrát při bohoslužbách – ovládají hru písní z kancionálu, žalmů, ordinárií, apod.

Za dobu své existence škola uspořádala řadu koncertů, zúčastňuje se soutěží Základních uměleckých škol i soutěží dalších organizací, každoročně pořádá Společný varhanní koncert brněnských ZUŠ, spolupodílí se na koncertech pořádaných městem Brnem či jinými organizacemi (Mladými brněnskými symfoniky, Filharmonií Brno, apod.). Absolventi svoji docházku ukončují absolventským koncertem. Někteří naši absolventi byli přijati ke studiu na konzervatoři nebo na vysoké školy s umělecko-hudební profilací (např. JAMU – obor Varhany, obor Duchovní hudba či Muzikálové herectví).

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace, je jediná škola tohoto typu a zaměření v republice na úrovni základního stupně vzdělávání.

Úplné začátky jsou v roce 1881, kdy z popudu mladého Leoše Janáčka vzniká v Brně první varhanická škola. Více zde.
Druhá etapa výchovy chrámových varhaníků pokračuje po druhé světové válce v tříletém varhanním kurzu, nazvaném Musica Sacra. Více zde.